شورای اسلامی شهر زاویه

برای دانلود قوانین و وظایف شهرداری و شوراها بصورت PDF روی لینک های زیر کلیک کنید...
فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7

فایل 8

برگرفته شده از سایت انجمن تخصصی شهرسازی ایران